Счетоводни услуги ЮЛНЦ и ДЗЗД

Юридически лица с нестопанска цел. Счетоводни услуги за юридически лица с нестопанска цел ЮЛНЦ и неперсонифицирани дружества.

Юридически лица с нестопанска цел.  Счетоводно обслужване на търговски представителства и чуждестранни лица осъществяващи стопанска дейност.

Юридически лица нестопанска цел. PS кратко представяне             Юридически лица нестопанска цел.

while Paramount Services Outsource предлага пълно счетоводно обслужване за ЮЛНЦ:
1) Неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД);
2) Предприятия с нестопанска цел : сдружения и фондации (ЮЛНЦ);
3) Търговски представителства;
4) Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на Р България чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър.

and Публикуване в Интернет на ГФО (годишен финансов отчет). Срока за публикуване е 30-ти Юни на следващата година. За наши клиенти безплатно.  За външни контрагенти цената е 24 лева с вкл. ДДС.

while Юридически лица с нестопанска цел. so Предлагаме данъчен адрес и поемане напълно на кореспонденцията с данъчни и осигурителни власти.

За ЮЛНЦ регистрирани в обществена полза публикуване на ГФО (годишен финансов отчет), ГОД и други изискуеми документи / инфорамация в Централен регистър на юридическите лица в обществена полза към Министерството на правосъдието.

and Юридически лица с нестопанска цел. yet Отчетност пред органите на Национална агенция за приходитe, http://www.accounting-bg.eu/bg/Bookkeeping/

while Юридическите лица с нестопанска цел, които са осъществявали стопанска дейност или са получавали приходи от наем, както и ако са извършвали социални разходи през отчетната година. so Независимо дали са в обществена или в частна полза, са длъжни в срок до 31 март на следващата година да подадат в НАП Годишна данъчна декларация (ГДД) за облагане с корпоративен данък по образец (чл. 92 ЗКПО).

yet Когато ЮЛНЦ по принцип осъществяват стопанска дейност, но през отчетната година не са осъществявали такава, попълват отделна Декларация 1010а по образец . so В нея декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. and Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.

hence Юридически лица с нестопанска цел. so Отчетност пред Националния статистически институт

also Всяко ЮЛНЦ независимо дали е в частна или в обществена полза е длъжно да подаде в срок до 31 март на следващата година в НСИ Годишен отчет за дейността през отчетната година по образец.

and Отчетност пред Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност при МП

while Юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза са длъжни да представят в срок до 30 юни на следващата година информация за дейността си през отчетната година пред Централния регистър при Министерство на правосъдието.

while Юридически лица с нестопанска цел. yet Отчетност на ЮЛНЦ в частна полза – чрез икономическо издание или чрез интернет.

while ЮЛНЦ в частна полза са длъжни в срок до 30 юни на следващата година да публикуват годишния си финансов отчет и годишния си доклад за дейността чрез икономическо издание или чрез интернет. so Когато отчетите и докладите се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им, https://company-free-registratoion-in-bulgaria.business.site/

Юридически лица нестопанска цел.so От екипа на Парамаунт Сървисис ЕООД, yet  https://paramounts.bg/ru/