Уроци и курсове по счетоводство. Финансово счетоводство. Управленско счетоводство. Счетоводство на английски език.

Уроци по счетоводство. Счетоводни уроци на английски език. Подготовка за изпити. Решаване на задачи и казуси. Индивидуално обучение.

 

Уроци по счетоводство. Обучения по счетоводство за студенти, малък бизнес и счетоводители на български и английски език в следните раздели на счетоводството и финансово-счетоводния анализ:

Курсове по счетоводство PS кратко представяне                                        L 4

А. Финансово Счетоводство: I. Основи на счетоводството,  Счетоводни стандарти.

 • Въведение в счетоводството. Счетоводни принципи и концепции.
 • Финансови отчет – елементи , структура , съставяне.
 • Счетоводни стандарти. Счетоводно и данъчно законодателство.
 • Счетоводно отразяване на стопански операции.
 • Счетоводство на дружества – услуги,търговия и производсто.

II. Финансови отчети на предприятието, http://www.accounting-bulgaria.eu/bg/accounting/

 • Съставяне и представяне на годишни отчети и годишна данъчна декларация.
 • Публикуване на годишен финансов отчет. Независим външен одит
 • Изчисляване на финансови коефициенти. Балансов анализ.
 • Изчисляване ключови показатели за представяне.
 • Счетоводни информационни системи. Въведение в използването на корпоративни ERP системи.

III. Счетоводни транзакции, International Accounting Standards.

 • Дълготрайни активи. Амортизации.
 • Финансов лизинг.
 • Материални запаси. Оценка.
 • Парични средства. Валутни сделки.
 • Собствен капитал. Дружества с акции.
 • Привлечен капитал. Сделки с финансови предприятия.
 • Разчети. Отношения с контрагенти.

Обучение по счетоводство PS кратко представяне

Уроци по счетоводство. Счетоводство на индустриалното предприятие, https://company-free-registratoion-in-bulgaria.business.site

 • Себестойност на продукцията. Оценка на материалите.
 • Планиране производство. Методи на калкулация. Костинг системи.
 • Счетоводство на строителното предприятие.

Уроци по счетоводство PS кратко представяне

Б. Управленско счетоводство, CIMA London. Management accounting.

 • Стандартна стойност. Анализ на отклоненията.
 • Бюджетиране. Бюджетен контрол.
 • Бюджетиране и анализ на представянето.
 • Основни аспекти на анализа на стойността.
 • CVP анализи и линейно програмиране.
 • Костинг системи.

ЦЕНИ   уроци   счетоводство:

Финансово счетоводство на български език – 35 лв на час (60 мин);

Финансово счетоводство на английски език – 45 лв на час (60 мин);

Управленско счетоводство на български език – 45 лв на час (60 мин);

Управленско счетоводство на английски език – 55 лв на час (60 мин);

 

Профил на лектора, опит и експертиза  –      D. Trendafilov LinkedIn  

За контакти: тел: +359 88 484 2098 , е-мейл:  office@accounting-bg.eu   office@accounting-bulgaria.eu   

 

Счетоводство на английски език – обхват целия представен по-горе материал. Управленско счетоводство – по учебници на английски и американски университети. Подготовка за изпити в университети в чужбина с преподаване на английски език. Уроци – индивидуално обучение.

Уроци, курсове. Финансово и управленско счетоводство на български език.. Индивидуално обучение. Подготовка изпити. Решаване задачи.

ЮЛНЦ Парамаунт Сso От екипа на Парамаунт Сървисис ЕООД, yet https://paramounts.bg/

 

„Счетоводен урок No. 7“  while

so Уроци по счетоводство.and Калкулиране на разходите и формиране себестойността на продукция и услуги

Себестойността представлява паричния израз на разходите за производството и реализация на продуктите и услугите, които предприятието предлага на пазара. yet Съгласно Закона за счетоводството себестойността е оценката на произведените (създадените) в предприятието активи, в която не се включват административните разходи, разходите за продажби, финансовите и извънредните разходи (§ 1, т. 4 от ЗСч). and Себестойността е основен показател за ефективността на стопанската дейност. Калкулацията е формата на определянето на себестойността на продукцията и показва какви разходи се правят по статии.

В т. 8.5 на СС 2 е посочено, че предприятията сами определят организацията за отчитане на разходите и начина на формиране на себестойността. so Отчитането на разходите за преработка е регламентирано в СС 2. Това са разходи, непосредствено свързани с производството на продукция или извършване на услуги, без които е невъзможно получаването на готов продукт или оказване на услуги hence

Видове разходи hence
От гледна точка на тяхното значение при калкулирането на себестойността на продуктите или услугите може да бъдат класифицирани по следния начин: – разходи, свързани с произвежданата продукция – разходите, които директно са свързани с производството на определен продукт, so вкл. И преките трудови разходи на заетия за това производство персонал furthermore ….
– системно начисляваните постоянни и променливи общопроизводствени разходи, които се правят в процеса на производството. Според зависимостта им от обема на произведената продукция или услуги те биват постоянни и променливи.
1. ПОСТОЯННИ са общопроизводствените разходи, които не се влияят пряко отобема на произведената продукция. and Към тях в определени случаи можем да причислим постоянни непреки разходи с производствен характер като разходи за амортизация и за наем на сгради, оборудване с производствено предназначение, разходи за застраховки и поддържане на активи и др. подобни.
2. ПРОМЕНЛИВИ са общопроизводствените разходи, които зависят пряко или почти пряко от обема на произведената продукция. so В дадени случаи според спецификата на предприятието може де се причислят разходите за електроенергия, разходите за текущо подържане на производствените активи, трудовите разходи за помощния персонал, спомагателните материали и други подобни.
3. ДРУГИ разходи за производството може да са елемент на себестойността, доколкото са извършени за довеждането на продукцията и незавършеното производство до настоящото им местоположение и състояние за употреба. so Такива могат да бъдат разходите за създаване и проектиране на продукти за конкретни клиенти, както и някоинепроизводствени разходи.

Според възприетата класификация на разходите себестойността на произведената  продукция се формира от: (СС 2, т. 8.1) hence …..
– стойността на потребените пряко материални разходи also …..
– разходите за преработка yet …..
– други разходи and ….

Себестойността на оказаните услуги се формира от: (СС 2, т. 8.3) furthermore   ….
– преките трудови разходи и осигуровки на персонала зает с предоставянето на услугата and …..
– частта от общопроизводствените разходи, касаещи услугата hence ….
also Съобразно спецификата на дейността си предприятието само определя организацията за отчитане на разходите и калкулирането на себестойността. and Тази организация се прилага системно най-малко през един отчетен период. Едно примерно групиране на разходите и калкулационната схема могат да имат следния вид:
1. Разходи за основни материали и суровини yet
2. Разходи за горива и енергия less

3. Разходи за спомагателни материали much as
4. Разходи за външни услуги also
5. Разходи за амортизации much as
6. Разходи за заплати в производството
7. Разходи за социални, здравни и др. осигуровки и надбавки;
8. Разходи за брак в производството less
9. Социални разходи и др. (виж Текущо отчитане на разходите)  so

ЮЛНЦ Парамаунт С От екипа на Парамаунт Сървисис ЕООД, also  Регистрация на фирми. Счетоводни услуги