Публикуване отчети за Юридически лица. Регистрации на фирми. Годишни отчети и данъчни декларации.

 Публикуване отчети  Публикуване отчети за Юридически лица с нестопанска цел. Отчети за  ДЗЗД в интернет. 

Публикуване отчети в Търговски регистър – цена 25 ЛЕВА.

          Call us at +359884842098                    office@paramounts.eu
while

Публикуване отчети за Юридически лица. Paramount Services Outsource предлага публикуване на ГФО (годишни финансови отчети) в Интернет. 

СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СМАРТ СТАРТ ЕВРОПА – НАСЪРЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА НАГЛАСА, МИСЛЕНЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА“(СИОПССЕ). Отчети за 2021 година. 

so Сдружението е създадено и се финансира с цел реализиране на проект “Младежки старт България”. and Дейността на сдружението е насочена към: Насърчаване на предприемаческата култура – създаване, стимулиране и укрепване на предприемачески нагласи у младите хора. Насърчаване на обучението по предприемачеството, като инструмент за равни възможности, както и засилване на икономическото творчество на личността на европейския пазар.whileЦели: да насърчава и развива предприемаческа нагласа, мислене и поведение на младите хора, да подпомага обучението по предприемачество в училище, да развива предприемачески подходи при обучението по предприемачество, да проучва, разработва и разпространява добри практики при обучението по предприемачество, както и да подпомага и насърчава изследвания в тази област. GFO_SIOP_2021Публикуване отчети

also while

СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СМАРТ СТАРТ ЕВРОПА – НАСЪРЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА НАГЛАСА, МИСЛЕНЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА“(СИОПССЕ). Отчети за 2020 година. 

so Сдружението е създадено и се финансира с цел реализиране на проект “Младежки старт България”. and Дейността на сдружението е насочена към: Насърчаване на предприемаческата култура – създаване, стимулиране и укрепване на предприемачески нагласи у младите хора. Насърчаване на обучението по предприемачеството, като инструмент за равни възможности, както и засилване на икономическото творчество на личността на европейския пазар.whileЦели: да насърчава и развива предприемаческа нагласа, мислене и поведение на младите хора, да подпомага обучението по предприемачество в училище, да развива предприемачески подходи при обучението по предприемачество, да проучва, разработва и разпространява добри практики при обучението по предприемачество, както и да подпомага и насърчава изследвания в тази област. GFO_SIOP_2020Публикуване отчети

also while

СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СМАРТ СТАРТ ЕВРОПА“ (СИОП). Отчети за 2019 година. 

so Сдружението е създадено и се финансира с цел реализиране на проект “Младежки старт България”. and Дейността на СИОП включвa организиране на обучение (семинари) на учители по предприемачество. Прилагат се програми предприемачески предизвикателства в трите степени на обучение, проучване и оценка на резултатите. while Целта е задълбочаване на обучението по предприемачество в рамките на задължителното образование в Европа. GFO_SIOP_2019Публикуване отчети

also while

СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СМАРТ СТАРТ ЕВРОПА“ (СИОП). Отчети за 2018 година. 

so Сдружението е създадено и се финансира с цел реализиране на проект “Младежки старт България”. and Дейността на СИОП включвa организиране на обучение (семинари) на учители по предприемачество. Прилагат се програми предприемачески предизвикателства в трите степени на обучение, проучване и оценка на резултатите. while Целта е задълбочаване на обучението по предприемачество в рамките на задължителното образование в Европа.  GFO_SIOP_2018Публикуване отчети

while

СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СМАРТ СТАРТ ЕВРОПА“ (СИОП). Отчети за 2017 година. 

so Сдружението е създадено и се финансира с цел реализиране на проект “Младежки старт България”. and Дейността на СИОП включвa организиране на обучение (семинари) на учители по предприемачество. Прилагат се програми предприемачески предизвикателства в трите степени на обучение, проучване и оценка на резултатите. while Целта е задълбочаване на обучението по предприемачество в рамките на задължителното образование в Европа. GFO_SIOP_2017Публикуване отчети

also while

СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СМАРТ СТАРТ ЕВРОПА“ (СИОП). Отчети за 2016 година. 

so Сдружението е създадено и се финансира с цел реализиране на проект “Младежки старт България”. and Дейността на СИОП включвa организиране на обучение (семинари) на учители по предприемачество. Прилагат се програми предприемачески предизвикателства в трите степени на обучение, проучване и оценка на резултатите. while Целта е задълбочаване на обучението по предприемачество в рамките на задължителното образование в Европа. GFO_SIOP_2016Публикуване отчети

also

СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СМАРТ СТАРТ ЕВРОПА“ (СИОП). Отчети за 2015 година. 

much as Сдружението е създадено и се финансира с цел реализиране на проект “Младежки старт България”. also Дейността на СИОП включвa организиране на обучение (семинари) на учители по предприемачество.  Прилагат се програми предприемачески предизвикателства в трите степени на обучение.  Проучване и оценка на резултатите. so Целта е задълбочаване на обучението по предприемачество в рамките на задължителното образование в Европа. GFO_SIOP_2015Публикуване отчети

also Съгласно закона всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), независимо дали е сдружение или фондация. so Независимо дали осъществява дейност в обществена или частна полза, трябва да изготви и публикува свой  ГФО. so Информацията, съдържаща се в отчета, е изцяло публична и достъпът до нея е свободен while … Публикуване отчети за Юридически лица.  yet Счетоводни услуги.  while Публикуване отчети в Търговски регистър – цена 25 лева, furthermore

hence Всяко ЮЛНЦ, което през 2020 г.  НЕ е извършвало никаква дейност и НЕ е отчело приходи и разходи. mostly Съгласно счетоводното законодателство. so Задължително подава ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ в срок до края на месец Април следващата година also …  as Публикуване отчети за Юридически лица.  Счетоводни услуги,  mostlyhttp://www.accounting-bulgaria.eu/bg/accounting/

while ЮЛНЦ – в обществена или в частна полза – които са осъществявали стопанска дейност. so Получавали са приходи от наем на движимо или недвижимо имущество.  while Извършвали социални разходи са през годината. much as Трябва да подадат пред НАП ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92 ЗКПО. less За данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (ГДД) в срок до 31 март на следващата година so … Публикуване отчети за Юридически лица, furthermorehttps://www.registryagency.bg/bg/registri/targovski-registar/kak-da-podam-finansov-otchet/   

so…публикуване.  ……отчети……furthermore. …..юридически лица…..less. .