Персонал и заплати. Осигуровки. Трудови договори. Длъжностни характеристики.

Персонал и заплати  Наемане и обучение административен персонал. Обработка заплати. 

Персонал и заплати. Декларации Д1/Д6. Регистрация трудови договори.

Персонал и заплати          Персонал и заплати   Call us at +359884842098                   Персонал и заплати office@paramounts.eu

Защо Парамаунт Сървисис: Ще превърнем Вашите служители във Ваш лоялен бизнес партньор. Ще помогнем за повишаване на мотивацията на служителите и подобряване резултатите.

Регистрация трудови договори. Обработка на персонал и заплати на фирми. Пенсионно осигуряване. Счетоводство на фирма.

Персонал и заплати Персонал и заплати София       Осуровки и трудови договори.

Paramount Services Outsource предлага пълно обслужване на фирми: also  Изготвяне ведомости заплати, фишове заплати за персонала. so Подаване декларации 1 и 6 в НАП. and Анализ разходи персонал по разходни центрове. Счетоводни услуги.

much as А. Изготвяне на документи по трудови правоотношения.  Счетоводни услуги,  http://www.accounting-bulgaria.eu/bg/accounting/

 • Изготвяне, регистрация и пререгистрация на трудови договори;
 • Документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения със служители;

also Б. Обработка данни заплати. Отчетност за НАП. Декларации 1 и 6. Обезщетения по Кодекса на труда :

 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати so
 • Платежни и документи за on-line банкиране also
 • Служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски while
 • Oтчитане на разходите по отдели, проекти и разходни/приходни центрове so

so Ние се придържаме към най-високите изисквания в практиката към сигурността на информацията и опазването на поверителения й характер.

while В. so Наемане персонал.  so Счетоводство на фирма. much as  Длъжностни характеристики. yet Анализ разходи персонал:

 • Търсене и подбор на персонал, съгласно изискванията и нуждите на клиентите also
 • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ so
 • Изготвяне на отчети за счетоводни и управленски цели while
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала. Изготвяне на  длъжностни характеристики yet  …
 • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии;
 • Изготвяне на ведомост за заплати на английски език also

so За да направите безпроблемен и гладък преход към нашите услуги един от нашите експерти по трудово законодателство ще работи в тясно сътрудничество с членовете на Вашия екип за осигуряване на подкрепа, насоки, и експертиза по време на процеса much as

also Ние не сме просто един доставчик на счетоводна услуга по обработка на заплати. while Ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти и развиваме отношения, основани на взаимно доверие. so Предлагаме активни услуги, насочени към специфичните нужди и изисквания на Вашето управление на персонала. so Счетоводни услуги.

 • Комплектоване на лично трудово досие  mostly

 • so Индивидуален трудов договор
 • and Уведомление по чл. 62 на ТД
 • yet Длъжностна характеристика и нейните елементи
 • so Декларации за безопасност на труда и вътрешния трудов ред
 • and Специфични документи според видовете професии
 • yet Актуализация на трудовото досие
 • so Заповед и отпуски, болнични листове и други заповеди
 • and Атестационна карта и обходен лист
 • yet УП 2 и УП 3
 • so Срокове за съхранение на документи
 • and Наредба Н-18 – промени от 2019 г.
 • Личните данни в трудовото правоотношение  furthermore

 • so Защо новият режим за защитата на данните е от особена важност за работодателите? 
 • and Основания за обработване на лични данни от работодателите.
 • yet Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор.
 • so Лични данни на работниците и служителите, обработвани по време на действие и при прекратяване на трудовия договор.
 • and Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение.
 •  yet Длъжностно лице по защита на данните. while Задачи и длъжностна характеристика. hence На какви изисквания следва да отговаря длъжностното лице по защита на данните?

so Ще Ви помогнем да установите партньорски отношения с Вашите служители което да подобри тяхната ангажираност към резултатите от бизнеса на фирмата. and Счетоводство на фирма.yet Счетоводни услуги.while Осигуровки, https://company-register-in-bulgaria.business.site/

Трудови Договори - Парамаунт СОт екипа на Парамаунт Сървисис ЕООД, while  https://paramounts.bg/