Счетоводни услуги. Регистрации на фирми. Годишни отчети. Данъчни декларации. ДДС отчети.

 BG  Счетоводни услуги. Счетоводство за фирми от София и страната. ДДС отчетност. Годишни отчети. Счетоводни анализи. Данъчни консултации.

счетоводни услуги          счетоводни услугиCall us at +359884842098                    счетоводни услуги office@paramounts.eu

   Защо Парамаунт Сървисис: Ще Ви предоставим счетоводни услуги с високо качество на честни цени, открит подход, бързи консултации с гаранция за експертиза. Лесна и приятна комуникация в най-добрия за Вас момент.

счетоводни услуги Счетоводни услуги София     счетоводни услуги

so Регистрация на фирми. Нова пакетна услуга за регистрация на фирма:

 • Регистрация в Търговски регистър – 655.00 лева;
 • Откриване банкови сметки – 155.00 лева; w;;
 • Регистрация по ЗДДС – 45.00 лева;
 • Предложените цени важат за фирми които след регистрацията си ще ползват счетоводните услуги на счетоводна къща Парамаунт Сървисис. 

   Paramount Services Outsource: Клиентите ни получават веднага по електронен път информация,  доказателства за подадените отчети, задълженията към бюджета и кореспонденцията с властите, пълно и ефективно счетоводно обслужване на цени 50% от тези на конкуренцията, доказателство на страница ЦЕНИ much as 

   Оперативно счетоводство на фирми. Предлагани счетоводни услуги. Счетоводство, София и страната.

 • Текущо въвеждане на всички счетоводни документи и периодично приключване. so По искане на клиента приключване и отчети се изготвят на годишен, тримесечен, месечен и друг период съгласно възникналата необходимост and
 • Месечна ДДС отчетност – изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС also
 • Месечно калкулиране и начисляване на републикански алтернативни и авансови данъци, местни данъци, данъчни консултации по задължения възникващи съгласно: Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данък върху добавената стойност, Закон за местните данъци и такси while
 • Вътреобщностни доставки, придобивания. Интрастат услуги / отчетност so

Счетоводни услуги Парамаунт С PS кратко представяне

much as   Годишно счетоводно приключване. Счетоводни услуги.

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети much as
 • Подаване на годишни данъчни декларации also
 • Представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт while
 • Публикуване на годишни финансови отчети в публичния Търговски регистър so

while  Други счетоводни услуги. Счетоводство, София и страната, http://www.paramounts.eu/bg/Bookkeeping/

 • Управленски отчети по зададен дизайн, финансово-счетоводни анализи while
 • Изготвяне на счетоводна политика и сметкоплан за предприятието while
 • Представителство и защита пред органи на данъчната администрация, НОИ и НЗОК while
 • Текущи консултации, относно измененията на данъчното законодателство;
 • Данъчни консултации so

also Paramount Services Outsource предлага на цени 50% по-ниски от тези на кимкуренцията :

 • ежедневно счетоводно обслужване (счетоводство на фирми) – пълен цикъл so
 • анализ и управление на вземания и задължения also
 • управление парични потоци, планиране на плащания much as
 • надеждна отчетност изпълнявана с поръчаната от клиента периодичност – дневно, седмично, месечно also
 • изчисляване на ключови показатели за изпълнение и бизнес тренд, финансов отчет в реално време while
 • достъп до мощен счетоводен софтуер за създаване и отпечатване на фактури и за продажби и  проверки на разчети с контрагенти so

Необходими документи за подаване финансов отчет, https://www.registryagency.bg/bg/registri/targovski-registar/kak-da-podam-finansov-otchet/

 1. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2 – може да се изтегли от интернет страницата на Търговския регистър 
 2. Годишен финансов отчет
 3. Протокол от решение на управляващия орган (протокол от общото събрание на съдружниците, респ. протокол от решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на годишния отчет. За едноличните търговци (ЕТ) не се изисква такова решение.
 4. Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР (Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове). Декларацията трябва да е подписана от заявителя.
 5. Документ за внесена държавна такса. Към настоящия момент държавната такса за публикуване на ГФО е 40 лева за подаване на заявления на хартиен носител в офисите на Агенция по вписванията. По електронен път таксата е 20 лв,  https://open-company-in-bulgaria-free.business.site/

Счетоводна къща Парамаунт С От екипа на Парамаунт Сървисис ЕООД, while  https://paramounts.bg/