Регистрация на фирми. Счетоводни услуги. Регистрация на фирма в Търговски регистър за 3 (три) работни дни.

 BGПарамаунт Сървисис – регистрация на фирми в България. Бързо и прецизно.

Счетоводни услуги.  Регистрация на фирми за 3 (три) работни дни.  Счетоводство за фирми от цялата страна.

регистрация на фирми          Call us at +359884842098                             office@paramounts.eu

    Регистрация на фирми. Консултации за най-подходящата форма за регистрация на Вашия бизнес в България. Счетоводни услуги.

регистрация на фирми Регистрация на фирми София    регистрация на фирми

Нова пакетна услуга за регистрация на фирма:

 • Регистрация в Търговски регистър – 50.00 лева;
 • Откриване банкови сметки – 30 лева; w;;
 • Регистрация по ЗДДС – 30 лева;
 • Предложените цени важат за фирми които след регистрацията си ще ползват счетоводните услуги на счетоводна къща Парамаунт Сървисис. 

Регистрация на търговски дружества / фирми в България.  Счетоводство.

so Регистрацията търговски дружества в България се състои в няколко действия, които са задължителни преди началото на Вашия бизнес. so На първо място, трябва да се вземе решение за формата и предмета на бизнес. also Според  екипа на Парамаунт Сървисис, ООД – българския вариант на дружество с ограничена отговорност – е един от най-популярните и ефективни решения за малки и средни предприятия. Има и възможност за учредяване на български АД – акционерно дружество, подходящ за големи компании so

Документите необходими за регистрация  на българската фирма трябва да бъдат нотариално заверени, минималния акционерен капитал да бъде внесен в банкова сметка. so Избраното име на фирма трябва да бъде запазено предварително с подаване на специална декларация. Документите за регистрация се подават в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. also След като регистрирате предприятието в Търговския регистър към Агенцията по вписванията , трябва да се регистрирате  предприятието  за целите на ЗДДС и да потвърдите данъчен адрес. Екипа на Парамаунт Сървисис ще направи това за Вас в рамките на 3 (три) работни дни считано от подаването на документите за регистрация на предприятието в Търговския регистър към Агенцията по вписванията so

Регистрация на фирми. so  Търговски регистър, http://www.registryagency.bg/en/

while Първа стъпка към за започване на бизнес в България  е вписването в Търговския регистър. so Екипа на Парамаунт Сървисис вписва в  Търговския регистър на Република България: търговци. so Kлонове на чуждестранни търговци, както и други лица и структури и свързаните с тях обстоятелства, както и последващи промени и пре-регистации, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване also

also През цялото време нашия екип е на Ваше разположение за съдействие по всички въникнали въпроси относно регистрацията на Вашата фирма и други правни въпроси so …    https://company-formation-free-in-bulgaria.business.site/

Необходими документи за регистрация на ЕООД,  http://www.paramounts.eu/en/Prices/

 1. Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по избор so
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. also Има два варианта. and Да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да поискате от нотариалната кантора го изготвят, and …..
 3. Учредителен акт, while ….
 4. Учредителен протокол – документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието hence
 5. Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител while
 6. Заявление по образец А4 – най-важният документ! so Можете да го намерите на сайта на Търговския регистър , да го изтеглите и попълните. Към него се прилагат всички останали документи   furthermore

 7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). yet  Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя less
 8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. so Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР also
 9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). also Забрана за конкурентна дейност. hence Подписва се от управителя yet
 10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. and Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. while Подписва се  mostly ….
 11. Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв  above all
 12. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова so

регистрация на фирми От екипа на Парамаунт Сървисис ЕООД, https://paramounts.bg/