Правни услуги. Регистрации на фирми. Счетоводство за фирми от цялата страна. Публикуване Годишни Отчети.

  BG   Правни услуги. Юридически консултации,  Търговско правна защита, Дружествено и търговско право,

Трудовоправни консултации. Правни услуги. Счетоводни услуги, счетоводство.

Регистрация фирми.        правни услуги Call us at +359884842098                         правни услуги office@paramounts.eu

Правни услуги. Професионално юридическо обслужване

правни услуги Правни услуги София   правни услуги

Регистрация на фирми. Нова пакетна услуга за регистрация на фирма:

 • Регистрация в Търговски регистър – 665.00 лева;
 • Откриване банкови сметки –  155 лева; w;;
 • Регистрация по ЗДДС – 45 лева;
 • Предложените цени важат за фирми които след регистрацията си ще ползват счетоводните услуги на счетоводна къща Парамаунт Сървисис. 

while   Трудово право. Търговско право

Представляваме клиентите си търговци пред всички държавни учреждения и съдебни инстанции във връзка с търговски, данъчни, трудови, облигационни и вещни спорове.

much a                                     s Адвокатски Услуги. Търговско право.

 • so Регистрация и реорганизация на фирми и индивидуални предприемачи, изготвяне на документи и представителство в Tърговския регистър в Агенцията по вписванията за вписване на фирми. so Регистрация на чуждестранни компании като партньори в български предприятия, регистрация на клонове, вписване на промени на вече регистрирани дружества while
 • and Поддръжка и представителство във връзка с организацията на общите събрания на дружества, както и изготвяне на всички необходими документи във връзка с това  hence
 • yet Изготвяне на устава, за създаване споразумения предприятието, протоколи, покани, решения и други вътрешни документи на фирми;
 • also Преобразуване на дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне;
 • so Правни услуги и консултации във връзка с ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества  above all
 • and Подготовка, изготвяне и сключване на всички видове договори по Търговския закон като продажба на договори комисионни стоки или услуги, продажби и, лизинги, кредити, транспорт и юридически консултации по търговски сделки  furthermore

while Трудовоправни консултации,  http://www.accounting-bulgaria.eu/en/payroll/

 • so Обслужване във връзка с трудовоправни въпроси. so
 • and Изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, анекси, длъжностни характеристики, споразумения, заповеди на работодателя, протоколи, решения и други so
 • and Консултации и изготвяне на документи по прекратяване на трудови правоотношения, предизвестия, заповеди, протоколи за извършване на подбор, изплащане на обезщетения also
 • yet Правни услуги и представителство в трудови спорове – спорове за защита срещу неоснователно уволнение, възстановяване, обезщетение, изплатено от работодателя на работника или служителя, обезщетение за трудови злополуки в Кодекса на труда while
 • also Консултации във връзка с налагане на дисциплинарни наказания, уволнения,  реализиране на имуществена и дисциплинарна отговорност. also
 • and Юридическо обслужване във връзка със задължителното здравно и пенсионно осигуряване so

while Съдействие, консултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове. Процесуално представителство пред съд за водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и други трудови спорове, https://set-up-company-free-in-bulgaria.business.site/

Счетоводна къща Парамаунт С От екипа на Парамаунт Сървисис ЕООД, https://paramounts.bg/